วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ในปัจจุบันการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศนั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งทางสภาพสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งนโยบายภาครัฐและการแข่งขันกับอารยประเทศซึ่งมีสูง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ซึงในปัจจุบันท่านจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความรู้นั้นล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนสั้นลง อีกทั้งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ทุกวัน ดังนั้นจึงต้องมีการแนะนำเทคนิคเครื่องมือใหม่ ๆ ในองค์กร และการต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น จำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ และผลงานที่ได้ต้องมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุดเพื่อแข่งขันกับอารยะประเทศได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นนวัตกรรมและสารสนเทศจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ โดยในบทความนี้ขอเสนอหัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ ดังนี้


บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ

บทที่ 2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา

บทที่ 3 นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา

บทที่ 4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย

บทที่ 5 นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บทที่ 6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กรไม่มีความคิดเห็น:

**บันทึกความทรงจำในสิบสองปันนา**

ภาพบน > > สีหน้าแห่งความสุข ^-^ .....^-^......ภาพล่าง > > >สีสันแห่งความอร่อย

บันทึกการเดินทาง ย่ำแดนลาวใต้ (ปักเซ)